Created by: WhiteLabel WL1 | Developed by: Joomi Joomi
הבהרה משפטית

 

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים הניתנים ושיינתנו בו מפעם לפעם ( האתר ) הנה בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. אנא קראו אותם בתשומת לב לפני כניסתכם לאתר, ועיינו בהם לפי הצורך בעת הגלישה באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים אלו והתחייבות לפעול על פיהם. אם אינכם מסכימים לתנאים וההוראות, אנא אל תכנסו לאתר לאומי פרטנרס ואל תשתמשו בו.


1. נתונים המופיעים באתר זה או הזמינים באמצעותו כולל מידע, תוכנה וכיו"ב מופיעים על בסיס "AS IS". לאומי פרטנרס בע"מ וחברות הבת שלה (להלן יחד "לאומי פרטנרס") אינם נותנים כל מצגים שהם, במפורש או במשתמע, באשר לנתונים ולמידע שבאתר. לאומי פרטנרס לא תהיה אחראית לנזקים כל שהם (כולל בין היתר נזקים עקיפים, נזקים מיוחדים או נזקים תוצאתיים, אבדן רווחים והכנסות או הוצאות ועלויות כל שהם) שייגרמו כתוצאה מן השימוש במידע שבאתר או מהסתמכות עליו.

 

2. אין להכניס כל שינוי במידע שבאתר, להעתיקו, להפיצו, לשדרו, להציגו, לפרסמו או למכרו. אין להציע למכירה או לפרסם מוצר או שירות כל שהוא באתר זה.

 

3. אין באתר, במידע הכלול בו או במידע הזמין באמצעותו משום הצעה או הזמנה, במפורש או במשתמע, ואין בהם משום המלצה או פניה לבצע השקעה כל שהיא או לרכוש או למכור נייר ערך כל שהוא או לרכוש מוצר או שירות כל שהוא מלאומי פרטנרס או באמצעותה. חלקים מאתר זה נגישים רק למשתמשים מורשים ומוגנים באמצעות סיסמא ואין לעשות כל מעשה או ניסיון של כניסה לחלקים המוגבלים באתר באמצעים כל שהם. תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ ואין להסתמך עליו לשם קבלת החלטה כל שהיא או הימנעות מהחלטה כל שהיא. אין לראות במידע הכלול באתר זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ אישי וספציפי המתחשב בצרכיו ובנתוניו של כל אדם.

 

4. למרות שלאומי פרטנרס פעלה על מנת שהמידע באתר יהיה נכון, לאומי פרטנרס אינה אחראית ואינה מציגה מצג כל שהוא באשר למידת הדיוק של המידע, עדכניותו, שלמותו והתאמתו לצורך ספציפי כל שהוא. לאומי פרטנרס, עובדיה ונושאי המשרה בה לא יהיו אחראים לכל הפסד או נזק העלול להיגרם כתוצאה מאיכותו, עדכניותו, שלמותו, דיוקו, או התאמתו של המידע המופיע באתר, כולל בין היתר כלים פיננסיים המופיעים בו, למטרה כל שהיא.

 

5. בשום מקרה לא תהיה לאומי פרטנרס אחראית לכל נזק הנובע מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל ולא יהיה אחראי לכל נזק הנובע מאי תקינות של התוכנה באתר. לאומי פרטנרס לא תהא אחראית לכל נזק הנובע ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר והכנתו ו/או בעריכת מידע המתפרסם באתר.

 

6. בנק לאומי לישראל בע"מ ו/או חברות מקבוצת לאומי ו/או לאומי פרטנרס ו/או בעלי השליטה במי מהם עשויים להחזיק עבור עצמם ו/או עבור אחרים בניירות ערך של התאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים פיננסיים אחרים. כמו כן עשויים מי מהנ"ל לפעול בניירות ערך של תאגידים הנזכרים באתר זה ו/או במכשירים הפיננסים האמורים, להתקשר עם התאגידים הנזכרים באתר זה בהסכמי שירותים מעת לעת ולהיות בעלי עניין אישי הנובע מעסקאות אחרות עם תאגידים כאמור. לאומי פרטנרס חתמים בע"מ עשויה לפעול כחתם ו/או כמנהל קונסורציום החתמים בהנפקות של תאגידים הנזכרים באתר.

 

7. מפעם לפעם ייכללו באתר הפניות (LINKS) לאתרים של תאגידים ו/או רשויות ו/או גופים אחרים. אתרים אלה אינם בשליטת לאומי פרטנרס ולאומי פרטנרס אינה אחראית למידע המתפרסם באתרים אלה, כולל בין היתר תוכנו, דיוקו, שלמותו ורציפות הפרסום.

 

8. המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו, כמצוין באתר. לאומי פרטנרס אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, המידע באתר עלול לא לשקף את המידע וההתפתחויות העדכניים ביותר ויתכנו שינוים מידיים ו/או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע על המידע המופיע באתר ו/או לשנותו.

 

9. לאומי פרטנרס אינה מבטיחה כי האתר נקי מוירוסים ו/או תוכנות אחרות העלולות לגרום נזקים. על המשתמשים באתר מוטלת מלוא האחריות לאבטח את מחשביהם מפני פגיעת וירוסים.

 

10. המידע המתפרסם באתר זה (למעט בהפניות לאתרים אחרים) הנו קניינו הבלעדי של לאומי פרטנרס. אין להפיץ, לפרסם או לשכפל את המידע ללא הסכמה מפורשת בכתב של לאומי פרטנרס.

 

11. המידע באתר והשימוש בו כפופים לדיני מדינת ישראל. השימוש באתר עשוי להיות בלתי חוקי במדינות מסוימות. לכן, לפני השימוש באתר אנא וודאו שהשימוש מותר במדינה שחוקיה חלים עליכם.

 

12. לאומי פרטנרס רשאית לשנות תנאים אלה מעת לעת, לפי שיקול דעתו המוחלט. המשתמשים באתר מתבקשים לעיין בעמוד זה מעת לעת על מנת להבטיח את עמידתם בתנאים.